Z
astopamo stranke v zapuščinskih postopkih in drugih sodnih postopkih, ki se nanašajo na vprašanje prehoda premoženja z zapustnika na dediče.
S

estavljamo oporoke, pogodbe o dosmrtnem preživljanju, izročilne pogodbe, darilne pogodbe za primer smrti.